Ông Smatana Karol

Bài trả lời phỏng vấn thực hiện tại nhà ông Smatana Karol ở Považská Teplá huyện Považská Bystrica do thạc sĩ Nguyễn Việt thực hiện.

P.V: Thưa ông trước khi sang Việt Nam công tác ông làm gì, tại đâuRead more ...