Câu lạc bộ Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Slovakia

Chủ tịch hội:

Câu lạc bộ những người Việt nam lớn tuổi tại Košice

Chủ tịch hội:

Phòng thương mại Slovak-Vietnam

Chủ tịch hội: Ing. Lê Hồng Quang

Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Slovakia

Chủ tịch hội: Ing. Trần Văn Kha

Hội phụ nữ Việt Nam tại Slovakia

Chủ tịch hội: Ing. Nguyễn Minh Keng, PhD.